Close
(0)
Няма продукти в кошницата.
Търси
Filters

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на електронния магазин на “Мегастор-е” ЕООД, сключване на договори за покупко-продажба, покупко-продажба и доставка на стоки
(валидни от 21 юни 2014 година)

Предмет и приложение

Настоящите общи условия са предназначени за уреждане на взаимоотношенията между “Мегастор-е” ЕООД и всеки един КЛИЕНТ, възникващи по повод използването на електронния магазин на “Мегастор-е” ЕООД, сделки със стоките, предлагани в него, както и доставката им до клиента.
Те се прилагат към всички договори и поръчки за покупко-продажба на стоки на КЛИЕНТА и представляват неразделна част от тях.
Изменения в общите условия са допустими, само ако са предварително договорени между двете страни в писмен вид.

Общи правила
След завършване на поръчка в електронната форма на www.aspirator.bg от страна на КЛИЕНТА, договорът за покупко-продажба на стока между него и “Мегастор-е” ЕООД се счита сключен от момента на писмено потвърждаване на поръчката по телефон или посочен от клиента e-mail.
Настоящите “Общи условия” влизат в сила от момента на сключване на договор за покупко-продажба между КЛИЕНТА и “Мегастор-е” ЕООД.
Всички цени в електронния магазин www.aspirator.bg са в български лева с всички данъци, мита и такси включени в цената.
Плащането на цената по сключения договор се извършва:
с наложен платеж на служителя на спедиторската компания, които доставя стоката.
с авансово плащане на 30 % от цената по сключения договор за покупко-продажба на стойност над 2000 лева или 100% авансово плащане по сключения договор за покупко-продажба при заявка на хладилник по следната банкова сметка:
фирма “Мегастор-е” ЕООД
IBAN: BG66UBBS80021024465540,
BIC: UBBSBGSF, при банка “ОББ” АД
При плащане по банков път, КЛИЕНТЪТ следва да укаже номера на направената поръчка като основание за плащане.
Всяка стока, предоставена от “Мегастор-е” ЕООД отговаря напълно на всички спецификации и стандарти, посочени от производителя. “Мегастор-е” ЕООД не носи отговорност при отклонения от тях, които не са съобщени от производителя.
Стоките са придружени от документацията, необходима за инсталиране, монтиране, пускане в действие, употреба и поддръжка.
“Мегастор-е” ЕООД няма ангажимент по монтиране, тестване и поддръжка. “Мегастор-е” ЕООД не носи отговорност и не важи гаранцията, предоставена от производител при неправилна инсталация и повреждане на уреда по време на монтиране.
“Мегастор-е” ЕООД си запазва правото да променя структурата и съдържанието на електронния магазин, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.
Всички неуредени в тези общи условия въпроси се решават според разпоредбите на действащото законодателство и се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.
Лични данни
При регистрация в www.aspirator.bg, електронният магазин събира, обработва, използва и съхранява данните предоставени от КЛИЕНТА с изричното му съгласие, изразяващо се в приемане на настоящите Общи условия.
Страните следва да третират всяка поръчка или договор за покупко-продажба за конфиденциални. “Мегастор-е” ЕООД използва личните данни на КЛИЕНТА единствено за изпълнение на договора и няма право да ги ползва за рекламна или друга цел, без изричното писмено съгласие на КЛИЕНТА.  Защитата на данните на КЛИЕНТА се прилага и след изпълнение на договора помежду им. “Мегастор-е” ЕООД може да предоставя конфиденциална информация единствено на надлежните държавни органи, указани в българското законодателството.

Доставка
Доставката на стоки, за които има сключен договор за покупко-продажба се извършва от лицензирана спедиторска компания “Спиди” АД, за сметка на “Мегастор-е” ЕООД, освен ако не е изрично уговорено друго между страните.
Рискът от повреда или загуба е за сметка на “Мегастор-е” ЕООД до момента на предаване на стоките на КЛИЕНТА.
Доставка се извършва само до населени места, които се обслужват от “Спиди” АД само на територията на Република България.
“Мегастор-е” ЕООД е длъжен да предаде стоката, както и придружаващата я техническа и гаранционна документация на “Спиди” АД за доставка в срок от 7 работни дни от датата на сключване на договора за покупко-продажба. Удължаване на срока със 7 работни дни може да се извърши с уведомяване на КЛИЕНТА по електронна поща или на посочен от КЛИЕНТА телефонен номер. Последващо удължаване на срока за доставка се съгласува с КЛИЕНТА. В случай на форсмажорни обстоятелства този срок се удължава с времето за преминаване на тези обстоятелства.
Ако не е уговорено друго доставка на стоки ще се извършва през работни дни, от понеделник до петък, с изключение на национални празници от 9 до 17 часа на адрес, изрично посочен от КЛИЕНТА в електронната форма за поръчка на www.aspirator.bg.
“Мегастор-е” ЕООД е длъжен да опакова стоката, съобразно изискванията на производителя и по начин гарантиращ предпазването и съхранението и по време на транспортиране. Разходите за опаковане са за сметка на “Мегастор-е” ЕООД.
    “Мегастор-е” ЕООД, чрез наетата от него лицензирана спедиторска компания доставя стоката на административен адрес, посочен от КЛИЕНТА в рамките на населено място. “Мегастор-е” ЕООД не носи отговорност за грешно посочен адрес за получаване.
    КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигури лице, което да приеме стоката на посочения адрес. Разходите, свързани с повторно посещение или транспортиране до друг адрес не се поемат от “Мегастор-е” ЕООД.
    Ако не е уговорено друго, рискът от повреда или загуби на стоката се прехвърлят на КЛИЕНТА след предаване на стоката от куриерската компания. Всяка загуба или щета, нанесена върху стоката преди доставката е за сметка на “Мегастор-е” ЕООД. В тези случай последния е длъжен да изпълни поръчката в 14 дневен срок.
Отговорност
Информацията в www.aspirator.bg може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
“Мегастор-е” ЕООД не носи отговорност за информация съдържаща се в препратки към интернет сайтове, съдържащи се в електронния магазин.
“Мегастор-е” ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на Интернет връзката на КЛИЕНТА, възможността за достъп на компютъра на КЛИЕНТА до сървъра на електронния магазин, както и за каквито и да е загуби или преки, непреки последващи вреди или пропуснати ползи, в следствие на достъпа и ползването на електронния магазин.
“Мегастор-е” ЕООД не носи отговорност за несъответствие на получената стоката, поради грешка в поръчката от страна на КЛИЕНТА.
Рекламация, гаранции, поддръжка и резервни части
Рекламация на стоките, предлагани от “Мегастор-е” ЕООД се извършва пред официалния вносител на съответната стока, указан в гаранционната й карта. “Мегастор-е” ЕООД няма ангажимент по посредничество между КЛИЕНТА и съответния официален вносител.
Стоките, предмет на покупко-продажба са придружени от необходимата техническа и гаранционна документация, издадена от производителя и преведена на български език.
Гаранционното обслужване на стоките, предлагани от “Мегастор-е” ЕООД се извършва за срока и съгласно условията, указани в гаранционната карта на съответната стока, издадена от производителя. “Мегастор-е” ЕООД не предоставя допълнителна гаранция извън тези на производителя.
Гаранционното обслужване се извършва от посочените в гаранционната карта сервизни центрове в страната на съответния официален вносител, при представяне на пълна гаранционна документация.
“Мегастор-е” ЕООД не осигурява поддръжка, резервни части, както и ремонтни и инсталационни услуги.
Прекратяване

В случаите на чл. 55 от Закон за защита на потребителите, КЛИЕНТЪТ трябва да върне стоката за своя сметка и във вида, в които я е получил, в оригиналната опаковка, с всички съпътстващи документи. След приемане на отказа от страна на “Мегастор-е” ЕООД, последния е длъжен да върне получената цена в срок от 14 работни дни.

“Мегастор-е” ЕООД може да откаже да изпълни поръчка и да сключи договор за покупко-продажба при:
спряно производство на артикул от производителя
недостатъчна наличност

Информация за “Мегастор-е” ЕООД
“Мегастор-е” ЕООД, ЕИК 203191648, със седалище и адрес на управление град Варна, ул Кирил Шиваров 9, представлявано от управителя Марин Георгиев Маринов;
Телефон за контакт от 9 – 18 часа в работни дни и събота 0886 853715;
e-mail за контакт в и извън работно време: sales@aspirator.bg;
Дружеството е регистрирано в Комисия за защита на личните данни и притежава удостоверение за администратор на лични данни № 412899/5.ХII.2014 година.
Дейността на “Мегастор-е” ЕООД се регулира от:
Комисия за защита на потребителите
Адрес: град София 1000, площад “Славейков” № 4А, ет. 3,4 и 6
Телефон 0700 111 22, Факс: 02/988 42 18
www.kzp.bg
Комисия за защита на личните данни
Адрес: град София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
e-mail: kzld@cpdp.bg
Център за информация и контакти: 02/91 53 518
www.cpdp.bg